Datum: Tuesday 22 March 2011 om 13:18:21  
avatar

Recovery
Gepost: 1135
Offline
Profetische eindtijd droom uit 2007 begint met instorting Japan


In 2007 werd op sommige websites een 'eindtijd droom' geplaatst van een christen die slechts aangeduid werd met 'broeder Bob' (ik kan bevestigen dat deze droom inderdaad al enige jaren oud is - X.). Velen vonden de inhoud van de droom te extreem en niet overeenkomend met hun visie op de eindtijd gebeurtenissen. De rampen in Japan hebben Bobs droom echter opnieuw actueel gemaakt, omdat hierin de laatste fase van de eindtijd begint met de instorting van Japan. (1)In het begin van de droom krijgt Bob een blik op de hele Aarde te zien. In het Oosten breekt een nieuwe dag aan. Bob krijgt het gevoel dat er iets helemaal mis is gegaan. In Japan breekt paniek uit en de aandelenmarkt stort in. Het volk is geschokt. Naarmate de dag vordert vallen ook de beurzen van China, India, de Arabische Wereld, Europa en uiteindelijk de Verenigde Staten om. 'Dit is niet echt, dit kŠn niet gebeuren!' is overal de reactie. Maar het gebeurt wťl.

Ook in IsraŽl gaat het mis. De Joden weten instinctief wat de instorting van de wereldwijde financiŽle markten uiteindelijk zal betekenen: het oog van de wereld zal op hen worden gericht, op hun kleine landje, op hun hoofdstad Jeruzalem.

In Amerika gaat Wall Street zů hard onderuit -het is tegelijkertijd zowel een im- als een explosie- dat in ťťn uur tijd iedereen zijn rijkdom kwijtraakt. Plotsklaps zijn alle aandelen niets meer waard. Sommige superrijken plegen zelfmoord. Het gewone volk bestormt de banken en de supermarkten. Binnen no-time is er niets meer te krijgen. Ook de distributiecentra en de fabrieken worden leeggeroofd. Daarna zijn de boeren en de mensen die voedsel hebben ingeslagen aan de beurt. Overal breken rellen uit, het is ieder voor zich.

Europa blijft als enige overeind

Het begint dus allemaal in Japan. Er is iets gebeurd dat Bob niet in de droom kan zien, iets dat de aanleiding tot alles is (hij denkt dat dit mogelijk een gebeurtenis in de VS is, maar is niet zeker). Dan wordt in Japan de staat-van-beleg uitgeroepen. In China grijpt men terug op de beproefde methode van keiharde onderdrukking. AziŽ ontploft. In Japan ontaardt het 'controleren van de massa' al gauw in dodelijk geweld tegen burgers. De Arabische wereld volgt, en daar denkt men dat het de straf van Allah voor de wereld is voor het verwerpen van de islam. In IsraŽl beseffen de Joden dat de wereld opnieuw achter hen zal aankomen, en wordt de hoogste alarmfase afgekondigd.

Na de eerste schok begint de euro steeds sterker te worden. Terwijl de economieŽn van de wereld im-/exploderen, vluchten beleggers wereldwijd in de euro, die disproportioneel veel waard wordt. Europa realiseert zich dan dat het de wereldwijde chaos misschien wel eens kan doorstaan. Nadat de dollar is gevallen is de euro de enige munt die nog overeind blijft. Europa, dat besloot de verwijzing naar God niet in zijn de-facto grondwet op te nemen, zal hierdoor de toonaangevende macht op aarde worden.

Christenen en Joden Amerika gruwelijk vervolgt

Dan wordt ook in Amerika de staat-van-beleg uitgeroepen, eerder dan de 'schaduwregering' van de Nieuwe Wereld Orde had verwacht. Al snel verschijnen de beruchte zwarte trucks en humvees in de straten, met daarin de eveneens in het zwart gestoken veiligheidstroepen. Veel van hen zijn buitenlanders, afkomstig uit onder andere China, Rusland en Duitsland. Op de trucks zijn afwisselend rode, blauwe, gele en groene platen gemonteerd, die corresponderen met de lijsten die door Homeland Security zijn opgesteld. De mensen op de 'rode lijst' worden onmiddellijk geŽlimineerd. De 'blauwen' worden eerst ondervraagd en uitgehoord en daarna uit de weg geruimd. Over het lot van de 'gelen' wordt pas na ondervraging beslist worden en de 'groenen' mogen blijven leven, maar worden wel in kampen geplaatst.

Huizen worden binnengevallen en mensen worden meegesleurd. Politieke 'dissidenten' (iedereen die zich ooit uitsprak tegen de Nieuwe Wereld Orde), patriotten en wedergeboren christenen staan op de rode en gele lijsten. Ze worden ongekend gruwelijk behandeld. Mannen worden in elkaar geslagen en met messen bewerkt, vrouwen en kinderen verkracht, baby's doodgeslagen. Christenen moeten hun God verloochenen of hun vrouw of kind voor hun ogen gemarteld, verminkt en vermoord zien worden. Velen zwichten, maar zien tot hun afgrijzen dat hun geliefden tůch worden vermoord. Zelf worden ze dan belachelijk gemaakt vanwege het verloochen van hun Heer, en dan vermoord. Weer anderen keren zich uit puur lijfsbehoud tegen hun medegelovigen en daarmee tegen God. Zij worden gedwongen mee te doen met de bloederige moordpartijen.

IsraŽl Gods eindtijdklok

Niet alleen de christenen, maar ook de Joden zijn het doelwit. Zij krijgen te horen dat de tweede Holocaust is aangebroken. 'Het gebeurt wťťr, en er is niets dat jullie er tegen kunnen doen!' Velen zijn verbijsterd dat er zoiets in Amerika kan gebeuren. Bob hoort de stem van God in zijn droom zeggen dat de meeste mensen in slaap zijn gevallen en weigerden de waarheid te geloven, maar de leugen hebben omhelst. De leugen dat hen zoiets niet zou kunnen overkomen. De leugen, dat ze voor die tijd zouden worden opgenomen in de hemel - iets dat in het verleden ook verteld werd aan de christenen in bijvoorbeeld China en Cuba, totdat ook zij werden opgepakt, gemarteld, gevangen gezet en vermoord.


Bob krijgt dan van God te horen dat de eindtijd daadwerkelijk is begonnen met de wedergeboorte van de staat IsraŽl op 14 mei 1948. Sinds die tijd tikt de klok onverbiddelijk verder en is er 'niets of niemand die dit nog stoppen. Het gebeurt nu al op Aarde en ze beseffen nog steeds niet in welke tijd ze leven. Maar als ze wakker worden op die dag, zal Ik de aarde bezoeken met angst en verschrikkingen die nog nooit in de geschiedenis zijn voorgekomen. Ik zal deze vreselijke dingen in veelvoud tegen de mensheid gebruiken. Het daglicht zal duisternis worden en de aarde zal in een nachtmerrie terecht komen die pas zal stoppen als de Zoon des Mensen terugkeert.'

Christenen keren zich tegen hun voorgangers

'Het is te laat!' krijgt Bob van God te horen. 'Vertel tegen de predikers, de evangelisten, de zendelingen, de kerkleiders dat ze het Evangelie nu aan de mensen moeten verkondigen, en moeten stoppen met al hun feel-good programma's, hun presentaties, hun vergaderingen en toneelspelen. Ze moeten terugkeren naar het prediken van het Evangelie zoals dat gebeurde op het (eerste) Pinksterfeest, want vanwege wat er over de Aarde zal komen zullen er meer mensen zijn die Mij zullen verloochenen dan mensen die trouw zullen blijven aan het Evangelie en Mij niet zullen verloochenen.'

Als deze rampspoed de Aarde zal treffen zullen volgens Bob veel christenen zich tegen hun voorgangers keren, omdat die hen altijd iets anders hadden geleerd, namelijk een 'zoet' evangelie met enkel positieve boodschappen, prettige gevoelens, en het vooruitzicht op een aards of hemels paradijs zonder dat er nog verdrukking en lijden zal komen. Gelovigen zullen zů woedend zijn dan sommige predikanten aangevallen en in elkaar geslagen zullen worden. Ook keren ze zich tegen elkaar, zelfs familie- en gezinsleden verraden elkaar, precies zoals Jezus voorzegd heeft.

Vier verschillende visies op de eindtijd

Tegenover al die dromen en visioenen van christenen over de Opname van de Gemeente staan ongeveer net zoveel dromen en visioenen zoals die van Bob, waarin de gelovigen helemaal niet worden 'weggerukt' van deze wereld voordat in de (Grote) Verdrukking alle ellende pas goed losbarst. Het is erg gemakkelijk om iedere eventuele openbaring die niet overeenkomt met je eigen visie af te doen als 'niet van God' of als pure onzin. Het probleem is echter dat juist door al die verschillende uitleggingen van de Bijbelse profetieŽn niet ťťn christelijke groepering met 100% zekerheid kan zeggen DE waarheid in pacht te hebben. Dezelfde teksten waarmee de Opname wordt bewezen worden door andere, even oprechte gelovigen gebruikt om de Opname juist te ontkrachten. Wie heeft er nu gelijk?

Grofweg bestaan er onder christenen de volgende visies op de eindtijd:

1. De eindtijd is altijd nog minstens 100 jaar ver weg. Kortom: Jezus komt een keer terug, maar niet tijdens mijn leven. Deze (non-)visie vinden we vooral terug in de protestants-christelijke wereld, waar niet of nauwelijks over de eindtijd wordt gepredikt, ondanks het feit dat er in de Bijbel 2x zoveel profetieŽn over Jezus' Wederkomst staan als over zijn eerste komst. Het behoeft geen uitleg dat deze christenen totaal overrompeld zullen worden en hun verstand zullen verliezen als de eindtijd zich ook in hun leven aandient.


2. De 'doemdenk' profetieŽn in de Bijbel zijn slechts waarschuwingen die niet noodzakelijk hoeven te gebeuren. Dit denken vinden we vooral terug in moderne, progressieve (evangelisch-getinte) kerken en in het Rooms Katholicisme. Als we allemaal goed ons best doen en positief zijn zal er een wereldwijde opwekking komen en zal het 'koninkrijk Gods' door christenen op de wereld gevestigd worden, nog vůůr Jezus terugkeert. Hierin is een gruwelijke eindfase zoals beschreven in de Bijbel en zoals Bob in zijn droom zag geheel weggeredeneerd. Lijden en ellende, dat is niet meer nodig, dat 'hoort' niet bij een God die enkel liefde is. Vaak wordt verwezen naar Jona en Ninevť, een stad die het onheil wist te ontlopen door zich te bekeren. Ten onrechte wordt hier het verschil tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke profetieŽn genegeerd. De Bijbel geeft ons de geschiedenis van de toekomst en doet gťťn 'voorspellingen' die al of niet kunnen uitkomen. Nodeloos te zeggen dat deze christenen minstens zo verbijsterd zullen zijn als die van groep 1.


3. Onder een groot deel van de evangelische- en pinksterchristenen wordt al tientallen jaren vastgehouden aan de leer van de Opname, meestal de 'pre-trib' versie (7 jaar voor de Wederkomst), maar steeds vaker 'mid-trib' (3,5 jaar voor de Wederkomst). Vooral de 'pre-trib' versie is onder vuur komen te liggen.

De in het Westen gepredikte leer dat God ons niet door extreem zware ellende zal doen gaan wordt steeds meer gelogenstraft door de realiteit in met name de moslimwereld, waar iedere dag letterlijk honderden christenen worden vervolgd, gemarteld, verkracht en vermoord. Voor honderdduizenden van hen is er gťťn 'Opname' geweest. Voor de christenen in China is er eveneens al ruim 60 jaar geen Opname geweest, noch voor die in Noord Korea, noch voor de talloze straatarme en zieke christenen in Afrika en Zuid Amerika, noch voor de Japanse christenen die het slachtoffer zijn van de aardbeving/tsunami/kernramp. Waarom zouden wij rijke en goed gevoede Westerse christenen dan wťl gespaard blijven?


4. Bob behoort bij de groep christenen die gelooft dat de 'Opname' pas nŠ de Verdrukking zal plaatsvinden. Het Bijbelboek Openbaring spreekt over de 'schare die niemand tellen kon UIT de Grote Verdrukking'. Zij geloven dat de christenen wel degelijk de laatste eindtijdfase (vrijwel) in zijn geheel moeten doormaken, en dat er tallozen van ons zullen worden gemarteld en vermoord vanwege ons geloof - of juist zullen afvallen omdat we worden geconfronteerd met ellende die wij niet hadden verwacht. Opmerkelijk: de bekende concentratiekamp overlevende christin Corry ten Boom waarschuwde tegen de leer van de Opname, mede omdat zij in de Tweede Wereldoorlog met eigen ogen had gezien welke ellende Joden en christenen moesten doormaken en dat slechts zeer weinigen dit overleefden.

Conclusie

Het lijkt me duidelijk dat we de eerste twee visies als on-Bijbels van de hand moeten wijzen. Blijven over de derde en de vierde visie. Gezien de gebeurtenissen in Japan en het feit dat ook David Wilkerson -die eveneens niet gelooft in de Opname- in een visioen zou hebben gezien dat de laatste fase van de eindtijd begint met een gebeurtenis in Japan lijkt het me van belang dat christenen die op ieder moment de Opname verwachten zich realiseren dat het ook wel eens anders zou kunnen gaan lopen.

Met andere woorden: de leer van de Opname vůůr de 7 jarige Verdrukking is allerminst 100% bewezen en wordt zeker niet door iedere christen aangehangen. Laten we hopen dat de Opname wťl spoedig en tijdig zal plaatsvinden, maar laten we er tevens rekening mee gaan houden dat er tientallen jaren lang een foutieve visie is gepredikt. Want stťl dat Bob, Wilkerson, Corrie ten Boom en anderen gelijk hebben? Dan kunnen we maar beter voorbereid zijn op de enorme schok die volgt op de ontluisterende constatering dat we rekenden op iets dat niet waar bleek te zijn.Xander

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=625403&r=1&tbl_archief=&

Droom: http://www.stevequayle.com/News.alert/07_Prophetic/070918.brother.bob3.html
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Tuesday 22 March 2011 om 13:26:03  
avatar

Recovery
Gepost: 1135
Offline
Geen idee of ook maar ťťn van jullie zin heeft om dit te lezen, maar het is wel een interessante gesprekskorst.

Wat is jouw visie van de beruchte 'eindtijd'?
Graag geen domme opmerkingen.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Tuesday 22 March 2011 om 19:24:11  
avatar

-NEXT
Gepost: 3151
Offline
lame


als het voor mij maar duidelijk is.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Monday 28 March 2011 om 11:38:06  
avatar

PEANUTBUTTERRR-
Gepost: 59
Offline
als we gaan, dan gaan we
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Tuesday 29 March 2011 om 19:31:23  
avatar

Sanne
Gepost: 353
Offline
De eindtijd van Funky is nabij, jwt.


Nu jij weer.
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Sunday 3 April 2011 om 23:44:04  
avatar

Quukske
Gepost: 288
Offline
Sanne schreef:
De eindtijd van Funky is nabij, jwt.


YESSS!!!!


Heb ik nie!
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Monday 11 April 2011 om 11:10:40  
avatar

Freak^a^Pallooza
Gepost: 7
Offline
toch is het relatief mogelijk dat dit gebeurt , gezien de gebeurtenissen van afgelopen tijd :{


GET STUPID!! ACT RETARTED!!
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Tuesday 12 April 2011 om 23:11:57  
avatar

Biercore
Gepost: 1934
Offline
te veel tekst


You're a fucking ugly bitch. I want to stab you to death,
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Wednesday 13 April 2011 om 12:23:47  
avatar

Biercore
Gepost: 1934
Offline
Freak^a^Pallooza schreef:
toch is het relatief mogelijk dat dit gebeurt


hihihihihi


You're a fucking ugly bitch. I want to stab you to death,
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Thursday 16 June 2011 om 20:56:00  
avatar

:MAGICSTICK
Gepost: 7018
Offline
Mijn visie is toch wel anders dan dit hierboven vermeld


You were my sun,, You were my earn
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Thursday 16 June 2011 om 22:51:17  
avatar

Senorito
Gepost: 29
Offline
Waarom zo veel tekst met feiten om me ergens van te overtuigen vanuit religieus perspectief?

No gonna happon!
Profiel / Stuur PM   icon icon
Datum: Friday 17 June 2011 om 18:29:13  
avatar

God
Gepost: 20
Offline
Mwa, het eind geloof ik wel in. Wij mensen zijn van nature vrij destructief ingesteld. Dus uiteindelijk maken we er zelf wel een eind aan. Het zij door oorlog, honger of dan toch dat verdomde broeikasteffect dat ons eindelijk te pakken krijgt.

Indien het geen van bovenstaande methodes zijn, dan ga ik voor totale vernietiging door het buitenaards ras. /aluhoedjeopzetdoet.
Profiel / Stuur PM   icon icon